Nokia 3310

Sony Ericsson A1018S
Nokia-1100
Motorola V551